ριθμ. Πρωτ. 655.

 

Εἰς τό  Ὂνομα

τῆς Ἁγίας καί Ζωοποιοῦ

καί Ἀδιαιρέτου καί Ὁμοουσίου

Τριάδος

 

ρθρον 1

Συμφώνως πρός τήν ὑπό τοῦ ἂρθρου 15 τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου χορηγηθέντος Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς (2003) προβλεπομένην διαδικασίαν, καταρτίζεται καί τίθεται ἐν ἰσχύϊ ὁ παρών Κανονισμός ἀναφορικῶς πρός τήν ἐκλογήν καί διακονίαν Βοηθῶν Ἐπισκόπων διά τήν Ἀρχιεπισκοπικήν περιφέρειαν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

ρθρον 2

Βάσει τοῦ Συντάγματος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ αἰτοῦντος Βοηθόν Ἐπίσκοπον Ἀρχιεπισκόπου ἢ Μητροπολίτου πρός τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον, ἀποφασίζεται ὑπ’ αὐτῆς ἡ ἐκλογή Βοηθοῦ Ἐπισκόπου διά διακονίαν εἲτε ἐν τῇ ἀμέσῳ Ἀρχιεπισκοπικῇ περιφερείᾳ, εἲτε ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μητροπόλεσι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Οἱ ἐκλεγόμενοι Βοηθοί Ἐπίσκοποι φέρουν τίτλους πάλαι ποτέ διαλαμψασῶν Ἐπισκοπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

ρθρον 3

Οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι ἀνήκουν ὀργανικῶς καί μισθολογικῶς εἰς τήν ἑνιαίαν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς.

ρθρον 4

Διά τήν ἐκλογήν τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων ἀκολουθεῖται ἡ αὐτή διαδικασία ὡς καί διά τήν ἐκλογήν τῶν Μητροπολιτῶν, συνῳδά τῷ ἂρθρῳ 14 τοῦ ἐν ἰσχύϊ Συντάγματος.

ρθρον 5

Ὁ αἰτῶν Βοηθόν Ἐπίσκοπον Ἱεράρχης ὑποβάλλει τῇ Ἐπαρχιακῇ Συνόδῳ πρόσωπον τῆς προτιμήσεως αὐτοῦ, ἳνα ἐνταχθῇ τοῦτο εἰς τό καταρτιζόμενον ὑπ’ αὐτῆς τριπρόσωπον. Ἡ Ἐπαρχιακή Σύνοδος καταρτίζει τό τριπρόσωπον καί ὑποβάλλει τοῦτο τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τελικήν κατά περίπτωσιν ἀπόφανσιν καί διενέργειαν τῆς κανονικῆς ἐκλογῆς.

ρθρον 6

Ὁ ὑποψήφιος Βοηθός Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά εἶναι πρόσωπον βαθείας πίστεως καί ἢθους, ἀπόφοιτος ἀκαδημαϊκῶς ἀνεγνωρισμένης Ἀνωτάτης Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς, νά κατέχῃ γραπτῶς καί προφορικῶς, τήν Ἑλληνικήν καί τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν καί νά ἒχῃ ἐγνωσμένην διοικητικήν καί ποιμαντικήν ἱκανότητα. Ἐπί πλέον, ὁ ὑποψήφιος ὀφείλει νά εἶναι ἡλικίας οὐχί κατωτέρας τῶν τριάκοντα πέντε (35) ἐτῶν, καί νά ἒχῃ τοὐλάχιστον πέντε (5) ἒτη ἀνεγνωρισμένης δοκίμου διακονίας εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς. Ὁ τρόπος ἐγγραφῆς τοῦ ὑποψηφίου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου εἰς τόν κατάλογον ἐκλογίμων εἶναι ὁ αὐτός μετά τοῦ τρόπου ἐγγραφῆς ὑποψηφίου πρός Ἀρχιερατείαν γενικῶς.

ρθρον 7

Ὁ ἐψηφισμένος Βοηθός Ἐπίσκοπος τελεῖ τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα καί χειροτονεῖται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ ἐπιτοπίου Μητροπολίτου, καί τῶν δυναμένων νά συμμετάσχουν Συνοδικῶν, ἢ καί ἂλλων Κανονικῶν Ἐπισκόπων.

ρθρον 8

Συμφώνως πρός τό ἂρθρον 8 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι μνημονεύουν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καί ἐν τοῖς μυστηρίοις τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου αὐτῶν Ἱεράρχου. Συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢ μεθ’ ἑτέρου Μητροπολίτου, μνημονεύουν τοῦ ὀνόματος τοῦ προεξάρχοντος.

ρθρον 9

Τά καθήκοντα τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου ἀναφέρονται εἰς διοικητικά, λειτουργικά, κατηχητικά, διδακτικά, οἰκονομικά καί κοινωνικά θέματα, καί προσδιορίζονται εἰδικώτερον καί κατά περίπτωσιν ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου.

ρθρον 10

Ὁ χρόνος τῆς διακονίας τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου εἰς συγκεκριμένην θέσιν ἐξαρτᾶται ἐκ τῶν κατά καιρούς ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἐν ἒτει σωτηρίῳ βε’, κατά μῆνα Ἰούνιον (ιδ’)

Ἐπινεμήσεως ΙΓ’

 

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀποφαίνεται

 

+ ὁ Ἡρακλείας Φώτιος
+ ὁ Σικάγου Ἰάκωβος
+ ὁ Πέργης Εὐάγγελος
+ ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος
+ ὁ Τορόντο Σωτήριος
+ ὁ Τυρολόης καί Σερεντίου Παντελεήμων
+ ὁ ΚυδωνίαςκαίἈποκορώνου Εἰρηναῖος
+ ὁ Καρπάθου καί Κάσου Ἀμβρόσιος
+ ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως Εἰρηναῖος
+ ὁ Μύρων Χρυσόστομος

 

+ ὁ Μοσχονησίων Ἀπόστολος
+ ὁ Ἰκονίου Θεόληπτος
Σχετικά αντικείμενα
Μενού περιήγησης