Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης) ἐγεννήθη ἐν Glens Falls, Ν.Υ. τῶν Η.Π.Α. τό ἔτος 1953, ἔνθα καί διήκουσεν τά ἐγκύκλια γράμματα. Τό 1971 εἰσήχθη εἰς τό Colgate University λαβών τήν ὑποτροφίαν War Memorial Scholarship, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησε τό 1975, μέ τήν διάκριση Cum Laude, Bachelors in Art, εἰδικευόμενος εἰς τήν Γαλλικήν Φιλολογίαν καί τάς Κλασσικάς Σπουδάς. Ἀκολούθως εἰσήχθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brookline Mass, ἀποφοιτήσας τό 1978 μέ βαθμό ἄριστα καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τό δίπλωμα Master of Divinity ἐκ τῆς ἰδίας Σχολῆς. Κατόπιν παρηκολούθησε τό πρόγραμμα τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἠργάσθη ἐπί δεκαετίαν ὡς κοινωνικός λειτουργός εἰς τό κέντρον ὑγείας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς πόλεως Denver, CO, καί ὑπηρέτησεν ὡς διοικητικός βοηθός τῶν Ἐπισκόπων Δαφνουσίας κ. Φιλίππου, Denver κ. Ἀνθίμου καί Pittsburgh κ. Μαξίμου. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 6ην Ἰουλίου 1991, ἐνῶ Ἱερεύς ἐχειροτονήθη τήν 13ην Ἰουλίου 1991, λαβών τῇ ἰδίᾳ ἡμέρᾳ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τό 1991 ἕως τό 1995 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Pittsburgh καί ἀπό τό 1995 ἕως τό 1997 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Detroit, ἐξυπηρετῶν συγχρόνως καί πλείστας ὅσας λειτουργικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν διαφόρων κοινοτήτων. Ἐν συνεχείᾳ διωρίσθῃ Ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brooklyn, Ν.Υ. καί παράλληλα προσέφερε τάς ὑπηρεσίας του εἰς πολλά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὅπως εἰς τό Stewardship Commission, εἰς τό Γηροκομεῖον τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς τό πνευματικόν δικαστήριον καί εἰς τήν φιλόπτωχον ἀδελφότητα τῆς περιφερείας τῆς Ν.Υ. Ἐπίσκοπος τῆς χηρευούσης Ἐπισκοπῆς Detroit ἐξελέγη τήν 13ην Μαρτίου 1999 ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ χειροτονία του ἐτελέσθη τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 3 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Brooklyn, Ν.Υ., ἡ δέ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 18 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ντητρόϊτ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τόν Νοέμβριον (10-12) 2000 εἶχε τήν μεγάλην τιμήν καί εὐλογίαν νά ὑποδεχθῇ εἰς τήν ἔδραν του τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον κατά τήν ἱστορικήν Millenium Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπισκοπήν Ντητρόϊτ, ἥτις καί ἦτο ἡ μόνη Πατριαρχική Ἐπίσκεψις ἐν Ἀμερικῇ. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ντρητρόϊτ.

Metropolis of Detroit Website: http://www.detroit.goarch.org/

Ονομαστική: 6 Δεκεμβρίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: Μάρτιος 01, 2011
Name day: $feastday

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος (Τουρνᾶς)

Consecration date: Απρίλιος 08, 1984
Name day: 14 Ιούνιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 25, 1986
Name day: 9 Μαΐου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 17, 1987
Name day: 17 Μαρτίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης)

Consecration date: Απρίλιος 03, 1999
Name day: 6 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς)

Consecration date: Φεβρουάριος 02, 2002
Name day: 5 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας)

Consecration date: Φεβρουάριος 09, 2002
Name day: 20 Ὀκτωβρίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Consecration date: Μάρτιος 17, 2018
Name day: June 11

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (Κουρούνης)

Consecration date: Μάϊος 10, 2003
Name day: 25 Μαρτίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: 17 Ἰανουαρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης)

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 18, 1978
Name day: 21 Ἰανουαρίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: 18 Δεκεμβρίου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: 30 Ιούνιος

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: 30 Ιούνιος