Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης) ἐγεννήθη ἐν Glens Falls, Ν.Υ. τῶν Η.Π.Α. τό ἔτος 1953, ἔνθα καί διήκουσεν τά ἐγκύκλια γράμματα. Τό 1971 εἰσήχθη εἰς τό Colgate University λαβών τήν ὑποτροφίαν War Memorial Scholarship, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησε τό 1975, μέ τήν διάκριση Cum Laude, Bachelors in Art, εἰδικευόμενος εἰς τήν Γαλλικήν Φιλολογίαν καί τάς Κλασσικάς Σπουδάς. Ἀκολούθως εἰσήχθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brookline Mass, ἀποφοιτήσας τό 1978 μέ βαθμό ἄριστα καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τό δίπλωμα Master of Divinity ἐκ τῆς ἰδίας Σχολῆς. Κατόπιν παρηκολούθησε τό πρόγραμμα τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἠργάσθη ἐπί δεκαετίαν ὡς κοινωνικός λειτουργός εἰς τό κέντρον ὑγείας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς πόλεως Denver, CO, καί ὑπηρέτησεν ὡς διοικητικός βοηθός τῶν Ἐπισκόπων Δαφνουσίας κ. Φιλίππου, Denver κ. Ἀνθίμου καί Pittsburgh κ. Μαξίμου. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 6ην Ἰουλίου 1991, ἐνῶ Ἱερεύς ἐχειροτονήθη τήν 13ην Ἰουλίου 1991, λαβών τῇ ἰδίᾳ ἡμέρᾳ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τό 1991 ἕως τό 1995 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Pittsburgh καί ἀπό τό 1995 ἕως τό 1997 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Detroit, ἐξυπηρετῶν συγχρόνως καί πλείστας ὅσας λειτουργικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν διαφόρων κοινοτήτων. Ἐν συνεχείᾳ διωρίσθῃ Ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brooklyn, Ν.Υ. καί παράλληλα προσέφερε τάς ὑπηρεσίας του εἰς πολλά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὅπως εἰς τό Stewardship Commission, εἰς τό Γηροκομεῖον τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς τό πνευματικόν δικαστήριον καί εἰς τήν φιλόπτωχον ἀδελφότητα τῆς περιφερείας τῆς Ν.Υ. Ἐπίσκοπος τῆς χηρευούσης Ἐπισκοπῆς Detroit ἐξελέγη τήν 13ην Μαρτίου 1999 ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ χειροτονία του ἐτελέσθη τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 3 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Brooklyn, Ν.Υ., ἡ δέ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 18 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ντητρόϊτ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τόν Νοέμβριον (10-12) 2000 εἶχε τήν μεγάλην τιμήν καί εὐλογίαν νά ὑποδεχθῇ εἰς τήν ἔδραν του τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον κατά τήν ἱστορικήν Millenium Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπισκοπήν Ντητρόϊτ, ἥτις καί ἦτο ἡ μόνη Πατριαρχική Ἐπίσκεψις ἐν Ἀμερικῇ. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ντρητρόϊτ.

Metropolis of Detroit Website: http://www.detroit.goarch.org/

Ονομαστική: 6 Δεκεμβρίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: October 26

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: December 18

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Νοέμβριος 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 19, 2020

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 05, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Οκτώβριος 15, 2022
Name day: May 21

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Spyridon

Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: December 12

His Eminence Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: October 26

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: January 17

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: October 26