Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος) ἐγεννήθη εὶς τό Portsmouth τῆς περιοχῆς New Hamshire. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε μαθήματα εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Τό ἔτος 1962 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος Ἁγίας Τριάδος Salt Lake – Utah, Ἁγίου Ἰωάννου Youngstown – Ohio, προχειρισθείς εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 30ήν Νοεμβρίου 1969. Τό ἔτος 1971 διωρίσθη ἐπιμελητής τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ πτυχίου αὐτοῦ. Ἐπανελθών εἰς Ἀμερικήν ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπιμελητής, Κοσμήτωρ τῶν Διοικητικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου (1976), ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Portsmouth - New Hamshire καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Σικάγου (1979). Τόν Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 1986 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀσπένδου, χειροτονηθείς εἰς Ἀρχιερέα τήν 25ην Μαΐου 1986 εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης. Διετέλεσε Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τήν 23ην Ἰουνίου 1992 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ντένβερ καί ἐνεθρονίσθη τήν 10ην Σεπτεμβρίου 1992 εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ντένβερ. Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 24ης Νοεμβρίου 1997 ἐξελέγη Μητροπολίτης Προικονήσου, συνεχίζων προεδρικῶς τήν διαποίμανσιν τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ντένβερ, ἕως τῆς ἀνυψώσεως αὐτῆς εἰς Μητρόπολιν (Δεκέμβριος 2002) καί τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς Μητροπολίτην Ντένβερ. Κατά δέ τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1997-1998 ἀνέλαβε τά καθήκοντα τοῦ Σχολάρχου εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον καί τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Metropolis of Denver Website: http://www.denver.goarch.org/

Ονομαστική: 9 Μαΐου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: October 26

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: December 18

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Νοέμβριος 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 19, 2020

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 05, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Οκτώβριος 15, 2022
Name day: May 21

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Spyridon

Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: December 12

His Eminence Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: October 26

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: January 17

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: October 26