Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας) ἐγεννήθη ἐν Καλαμάτᾳ τῇ 2ᾳ Αὐγούστου 1945, ἔνθα καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Ἐσπούδασεν εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἐκ τῆς ὁποίας διεκρίθη μέ τόν μεταπτυχιακόν τίτλον Μαγίστρου τῆς Θεολογίας καί ἀνέλαβε Ληξίαρχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Τήν 16ην Δεκεμβρίου 1979 ἐχειροτονήθη Διάκονος, ἐξυπηρετήσας ἕως τό 1996 ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ τότε Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰακώβου, ὑπηρετῶν συγχρόνως ὡς Κοσμήτωρ τοῦ φοιτητικοῦ σώματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου, καί ὡς Πρόεδρος τοῦ προγράμματος Ἐγγραφῶν καί Ἀρχείων (1980-1999). Ἀπεφοίτησεν ἐπιτυχῶς ἐκ τοῦ "Masters of Arts Program" τοῦ Κολλεγίου τῆς Βοστώνης καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Σχολικῆς καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας (1993). Ἐδίδαξεν ἐπί μακρόν χρονικόν διάστημα εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον, καί διετέλεσεν συγχρόνως ἐπί δεκαετίαν Λέκτωρ τοῦ Northeastern Πανεπιστημίου (1985), ἐνῶ διωρίσθη παραλλήλως εἰς τό Τμῆμα Ψυχολογίας τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου τῶν Παλαιμάχων Πολεμιστῶν (VA Medical Center) εἰς τήν Βοστώνην ἕως τό 1996. Τό 2000 διωρίσθη Βοηθός τοῦ Προέδρου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Ἐδημοσίευσε πολλά ἄρθρα του εἰς θέματα Ψυχολογίας καί Ἀναπτύξεως Νεολαίας, καί εἶναι μέλος τῶν Ἐπιστημονικῶν Συλλόγων Ψυχολογίας καί Συμβουλευτικῆς (American Counseling Association), ὡς καί τοῦ Συλλόγου Ψυχολογίας καί Θρησκείας (Association of Psychology and Religion). Τήν 11ην Νοεμβρίου τοῦ 2001 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Δημητρίῳ, ὑπό τόν τίτλον Κρατείας, καί εὐθύς μετά τήν χειροτονίαν του εἰς Πρεσβύτερον τήν 2αν Φεβρουαρίου, καί εἰς Ἐπίσκοπον τήν 9ην Φεβρουαρίου 2002, διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τήν 22αν Φεβρουαρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐν­θρονισθείς εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἐν Καλιφορνίᾳ τήν 2αν Ἀπριλίου 2005 ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Metropolis of San Francisco Website: http://sf.goarch.org/

Ονομαστική: 20 Ὀκτωβρίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: October 26

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: December 18

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Νοέμβριος 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 19, 2020

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 05, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Οκτώβριος 15, 2022
Name day: May 21

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Spyridon

Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: December 12

His Eminence Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: October 26

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: January 17

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: October 26