Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος) ἐγεννήθη τήν 25ην Δεκεμβρίου, 1943 εἰς Πάτρας. Ἐκάρη Μοναχός ἐν τῇ Ἱερᾷ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Βατοπεδίου τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 1963 καί ἀπεφοίτησε ἐκ τῆς Ἱστορικῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς κατά τό ἔτος 1964. Χειροτονηθείς Διάκονος κατά μῆνα Νοέμβριον, 1965, ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἕως ὅτου εἰσήχθη ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Θεολογικῇ Σχολῇ. Κατά δέ τήν ἐν Ἀθήναις διάρκειαν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροδιάκονος εἰς τάς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἀχαρνῶν) καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (Παγκρατίου). Τήν 27ην Αὐγούστου, 1972 ἐχειροτονήθη Ἱερεύς καί διωρίσθη ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν, διαμένων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Παναγίας Γηροκομείου. Περατώσας τάς σπουδάς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῶν Ἀθηνῶν, εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Βοστώνης διά μεταπτυχιακάς σπουδάς, λαβών τό δίπλωμα Doctor of Ministry (D. Min.) τό ἔτος 1977. Κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐν Βοστώνῃ σπουδῶν ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Burlington, Vermont. Μετά τό πέρας τῶν ἐν Βοστώνῃ σπουδῶν του ἐπανῆλθεν εἰς Πάτρας, ὅπου καί ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου. Ἐπανακληθείς δέ παρά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ ἐν ΒRΟΟΚLΥΝ, Νέας Ὑόρκης Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τό ἐπόμενον ἔτος 1979 μετετέθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα τῆς Ἀστορίας. Τήν 7ην Ἀπριλίου, 1987 ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε αὐτόν Τιτουλάριον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Τρωάδος. Ἕνα μῆνα μετά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν του ὁ Τρωάδος Ἄλέξιος ἐνεθρονίσθη (14 Ιουνίου, 1987) ὡς Χωρεπίσκοπος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Ἄστορίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1989 ὁ πρώην Ἄμερικῆς κ. Ἰάκωβος ἀνέθεσε ὑπό τήν Ἐπισκοπικήν ἡγεσίαν καί φροντίδα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τρωάδος Ἄλεξίου τάς Κοινότητας ἐν Queens Long Island, Southern Connecticut καί Upstate New York καθώς καί τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐν Ἄστορίᾳ Πολιτιστικοῦ Κέντρου. Διακριθείς εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἐπί ὀκταετίαν διωρίσθη Ἀρχιεπισκοπικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀτλάντας, ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 1997. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος Ἀλέξιον Ἐπίσκοπον τῆς Θεοσώστου Ἐπισκοπῆς Ἀτλάντας τήν 13ην Μαρτίου 1999. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς Ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ἀτλάντας.

Metropolis of Atlanta Website: http://www.atlmetropolis.org/

Ονομαστική: 17 Μαρτίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: October 26

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: December 18

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Νοέμβριος 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 19, 2020

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 05, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Οκτώβριος 15, 2022
Name day: May 21

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Spyridon

Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: December 12

His Eminence Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: October 26

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: January 17

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: October 26