Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος) ἐγεννήθη τήν 25ην Δεκεμβρίου, 1943 εἰς Πάτρας. Ἐκάρη Μοναχός ἐν τῇ Ἱερᾷ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Βατοπεδίου τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 1963 καί ἀπεφοίτησε ἐκ τῆς Ἱστορικῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς κατά τό ἔτος 1964. Χειροτονηθείς Διάκονος κατά μῆνα Νοέμβριον, 1965, ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἕως ὅτου εἰσήχθη ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Θεολογικῇ Σχολῇ. Κατά δέ τήν ἐν Ἀθήναις διάρκειαν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροδιάκονος εἰς τάς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἀχαρνῶν) καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (Παγκρατίου). Τήν 27ην Αὐγούστου, 1972 ἐχειροτονήθη Ἱερεύς καί διωρίσθη ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν, διαμένων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Παναγίας Γηροκομείου. Περατώσας τάς σπουδάς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῶν Ἀθηνῶν, εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Βοστώνης διά μεταπτυχιακάς σπουδάς, λαβών τό δίπλωμα Doctor of Ministry (D. Min.) τό ἔτος 1977. Κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐν Βοστώνῃ σπουδῶν ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Burlington, Vermont. Μετά τό πέρας τῶν ἐν Βοστώνῃ σπουδῶν του ἐπανῆλθεν εἰς Πάτρας, ὅπου καί ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου. Ἐπανακληθείς δέ παρά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ ἐν ΒRΟΟΚLΥΝ, Νέας Ὑόρκης Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τό ἐπόμενον ἔτος 1979 μετετέθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα τῆς Ἀστορίας. Τήν 7ην Ἀπριλίου, 1987 ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε αὐτόν Τιτουλάριον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Τρωάδος. Ἕνα μῆνα μετά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν του ὁ Τρωάδος Ἄλέξιος ἐνεθρονίσθη (14 Ιουνίου, 1987) ὡς Χωρεπίσκοπος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Ἄστορίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1989 ὁ πρώην Ἄμερικῆς κ. Ἰάκωβος ἀνέθεσε ὑπό τήν Ἐπισκοπικήν ἡγεσίαν καί φροντίδα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τρωάδος Ἄλεξίου τάς Κοινότητας ἐν Queens Long Island, Southern Connecticut καί Upstate New York καθώς καί τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐν Ἄστορίᾳ Πολιτιστικοῦ Κέντρου. Διακριθείς εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἐπί ὀκταετίαν διωρίσθη Ἀρχιεπισκοπικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀτλάντας, ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 1997. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος Ἀλέξιον Ἐπίσκοπον τῆς Θεοσώστου Ἐπισκοπῆς Ἀτλάντας τήν 13ην Μαρτίου 1999. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς Ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ἀτλάντας.

Metropolis of Atlanta Website: http://www.atlmetropolis.org/

Ονομαστική: 17 Μαρτίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: Μάρτιος 01, 2011
Name day: $feastday

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος (Τουρνᾶς)

Consecration date: Απρίλιος 08, 1984
Name day: 14 Ιούνιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 25, 1986
Name day: 9 Μαΐου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 17, 1987
Name day: 17 Μαρτίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης)

Consecration date: Απρίλιος 03, 1999
Name day: 6 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς)

Consecration date: Φεβρουάριος 02, 2002
Name day: 5 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας)

Consecration date: Φεβρουάριος 09, 2002
Name day: 20 Ὀκτωβρίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Consecration date: Μάρτιος 17, 2018
Name day: June 11

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (Κουρούνης)

Consecration date: Μάϊος 10, 2003
Name day: 25 Μαρτίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: 17 Ἰανουαρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης)

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 18, 1978
Name day: 21 Ἰανουαρίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: 18 Δεκεμβρίου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: 30 Ιούνιος

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: 30 Ιούνιος