Ἀρχιγραμματεῦς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ Διευθυντής τοῦ τμήματος Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης

Photo of Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ Ἀθηναγόρας

 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Ἀθηναγόρας

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Ἀθηναγόρας (κατά κόσμον Χρῆστος Ζηλιασκόπουλος) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1970 ἐν Reutlingen Γερμανίας διανύσας τὰ παιδικά καὶ ἐφηβικὰ αὐτοῦ χρόνια ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν Ἑλλάδι. Εἰς νεαρὰν ἠλικίαν εἰσῆλθεν εἰς τὸν μοναστικὸν βίον ἀφιερώσας ἐαυτὸν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1994 καὶ Πρεσβύτερος τὸ  ἔτος 1998 ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνου. Τὸ ἒτος 1999 ἒλαβε, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαῖου τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τὴν 19ην Μαΐου 2021 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπίσκοπος Ναζιανζού, βοηθός ἐπίσκοπος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ ἐτελέσθη τὴν 5ην Ἰουνίου 2021 ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου,

Πλέον τῶν εἲκοσι ἐτῶν, διακριθείς διὰ τὰς ποιμαντικὰς αὐτοῦ ἰκανότητας, ὑπηρέτησεν διαδοχικῶς ὡς Ἐφημέριος καὶ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὰς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Neuss, Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μονάχου καὶ Προφήτου Ἠλιοὺ Φραγκφούρτης, ἒνθα προέστη τῆς ἐκ βάθρων ἀνοικοδομήσεως εὐμεγέθους Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ἐνοριακοῦ Κὲντρου. Διετέλεσεν Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕσσης καὶ Ρηνανίας-Παλατινάτου κατὰ τὰ ἔτη 2004-2017. Ὑπῆρξεν πανεπιστημιακὸς ἱερεῦς ἐν Φραγκφούρτῃ, ἐντολῇ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας. Διοργάνωσεν ἐπὶ μίαν τριετίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὴν Κατασκήνωσιν διὰ μαθητὰς τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Τὸ ἔτος 2006, κατόπιν ἰδικῆς του πρωτοβουλίας ἰδρύθη καὶ ἐτέθη εἰς λειτουργίαν παρεκκλήσιον τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἐν τῷ Διεθνῇ Ἀερολιμένι Φραγκφούρτης. Προσκεκλημένος ὑπό διαφόρων φορέων καὶ ὀργανισμῶν ὡμίλει ἐπί θεμάτων Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Πνευματικότητος καί Λατρευτικῆς Ζωῆς.

Συμμετεῖχεν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς τοπικὰ καὶ ὁμοσπονδιακὰ οἰκουμενικὰ συμβούλια, εἰς διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους. Κατὰ τὰ ἔτη 2008-2012 ἦτο ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Φραγκφούρτης (ACK-Frankfurt) καὶ ἀπὸ τοῦ 2009 πρόεδρος τοῦ νεοϊδρυθέντος τότε Συμβουλίου τῶν Θρησκειῶν Φραγκφούρτης (Rat der Religionen Frankfurt). Διετέλεσεν μέλος τοῦ προεδρείου τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ξενόγλωσσων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Φραγκφούρτης (Internationaler Konvent christlicher Gemeinden anderer Muttersprache) καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Ὁμάδαν Προετοιμασίας τῶν Διαπολιτιστικῶν Ἑβδομάδων (Ökumenischer Vorbereitungsausschuss für die Interkulturellen Wochen).

Διετέλεσεν μέλος τῶν ἀντιπροσωπειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὸν θεολογικὸν διάλογον τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν Προτεσταντικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Leuenberger Konkordie (GEKE) καὶ εἰς τὴν 3ην Εὐρωπαϊκὴν Οἰκουμενικὴν Συνέλευσιν ἐν Σιμπίου τῆς Ρουμανίας (2007).

Τὸ ἒτος 2017 κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου μεταβείς εἰς Καναδάν, ἠργάσθη ὡς Κοσμήτωρ τῆς Πατριαρχικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο καὶ ὡς Διευθυντὴς τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδᾶ. Διηκόνησεν ἐντατικῶς τὸ Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως καί ὡμίλει τακτικῶς ἐπί πνευματικῶν θεμάτων. 

Τὸ 2019 προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου ἳνα προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ εἰς τὸ Ἑλληνικόν Κολλέγιον καὶ τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2021 διωρίσθη Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ Πνευματικὸς Σύμβουλος τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἐφοίτησεν εἰς τὸ Τμῆμα Γερμανικῆς Γλώσσης καὶ Φιλολογίας, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀποφοιτήσας ἐν ἒτει 1992 καὶ εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν τὸ ἔτος 2001. Τὸ ἔτος 2006 ὡλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τόν τομέαν τῆς δογματικῆς Θεολογίας καὶ τὸ ἒτος 2012 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμόν «ἄριστα» εἰς τὴν αὐτήν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Καθ᾽ὃλην τήν παραμονήν του ἐν Γερμανίᾳ διήκουσεν πανεπιστημιακὰς παραδόσεις μαθημάτων εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ, τὴν Γερμανικὴν Λογοτεχνίαν, Ρωμαιοκαθολικήν καὶ Προτεσταντικὴν Θεολογίαν, τὸν Ιουδαϊσμόν, τὴν Ισλαμικήν Θεολογίαν καὶ εἰς τὴν Συγκριτικὴν Θρησκειολογίαν. Ὁμιλεῖ πέραν τῆς ἑλληνικῆς, τὴν γερμανικήν καὶ ἀγγλικήν, ἒχει βασικὲς γνώσεις τῆς τουρκικῆς καὶ στοιχειῶδεις γνώσεις τῆς λατινικῆς, τῆς γαλλικῆς καὶ τῶν κλασσικῶν ἀραβικῶν.

 

Μενού περιήγησης