Επιστροφή

His Eminence Archbishop Elpidophoros HC/HC Graduation Benediction

His Eminence Archbishop Elpidophoros 

HC/HC Graduation Benediction 

May 21, 2022 

Hellenic College Holy Cross 

Brookline, Massachusetts 

 

Let us pray to the Lord: (Kyrie Eleison) 

 

Bless O Lord, our precious Σχολή and illumine the hearts and minds of the Students, Faculty, Administration, and most especially today’s Graduates, with the Light of the Resurrection. 

As these new alumni of Hellenic College and Holy Cross set out from the safe harbor of this School across the ocean of their lives, may the Holy Cross be their shining, guiding star, as it was for Saint Constantine. 

Bless their coming in, and their going forth, that they may always fulfill Your will, and offer praise, glory, and adoration, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.