Ὁσία Φευρωνία, Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 25

Ἀπολυτίκιον Φεβρωνίας Οσίας

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Φεβρωνίας Οσίας

Third Tone

Παρθενίας χάρισι, καί μαρτυρίου τώ κάλλει, κοσμηθείσα ένδοξε, ως πανακήρατος νύμφη, έδραμες, λαμπαδηφόρος τώ σώ νυμφίω, έστεψαι, τής αφθαρσίας τή ευπρεπεία, καί πρεσβεύεις Φεβρωνία, υπέρ τών πίστει υμνολογούντων σε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσία Φευρωνία, Μάρτυς with an icon greeting ecard.