Γενέθλιον τοῦ Ιωάννου Προδρόμου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 24

Ἀπολυτίκιον Γενέθλιον του Ιωάννου Προδρόμου

Fourth Tone

Προφήτα καί Πρόδρομε, τής παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαί σε ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντές σε, στείρωσις γάρ τεκούσης, καί πατρός αφωνία, λέλυνται τή ενδόξω, καί σεπτή σου γεννήσει, καί σάρκωσις Υιού τού Θεού, κόσμω κηρύτεται.

Κοντάκιον Γενέθλιον του Ιωάννου Προδρόμου

Third Tone

Η πρίν στείρα σήμερον, Χριστού τόν Πρόδρομον τίκτει, καί αυτός τό πλήρωμα, πάσης τής προφητείας, όνπερ γάρ, προανεκήρυξαν οι Προφήται, τούτον δή, εν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού Λόγου, Προφήτης Κήρυξ ομού καί Πρόδρομος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γενέθλιον τοῦ Ιωάννου Προδρόμου with an icon greeting ecard.