Ἰουλιανός Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 21

Apolytikion of Martyr Julian

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Julian

Third Tone

Νεανίας έκλαμπρος, ως αληθώς δεδειγμένος, Αθλοφόρος ένδοξος, τής ευσεβείας εφάνης, πόνων γάρ, τών εν αθλήσει καταφρονήσας, έφερες, τόν εν θαλάσση πνιγμόν ανδρείως, Ιουλιανέ παμμάκαρ, διό πρός ύδωρ ζωής εσκήνωσας.