Μεθόδιος, Ἱερομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 20

Ἀπολυτίκιον Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Μεθόδιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων

Fourth Tone

Ως πυρσόν κτησάμενος τήν θείαν γνώσιν, εν αθλήσει έφανας, μυσταγωγέ τών υπέρ νούν, καταφαιδρύνων τούς ψάλλοντας, χαίροις εκφάντωρ τού Λόγου Μεθόδιε.