Τῃ Δευτέρᾳ της ΣΤ΄ Εβδομάδος

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 10

Ἀπολυτίκιον

Plagal of the First Tone

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τῃ Δευτέρᾳ της ΣΤ΄ Εβδομάδος with an icon greeting ecard.

Online Chapel