Κυριακή ΣΤ' τοῦ Τυφλού

english ελληνικά
Print

Κοντάκιον

Fourth Tone

Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα πεπηρωμένος, σοὶ Χριστὲ προσέρχομαι, ὡς ὁ Τυφλὸς ἐκ γενετῆς, ἐν μετανοίᾳ κραυγάζων σοι· Σὺ τῶν ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή ΣΤ' τοῦ Τυφλού with an icon greeting ecard.

Online Chapel