Κυριακή Ε' τῶν Νηστειών - Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μαρία τό πνεύμά σου.