Ἴσαυρος καί οἱ σύν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 17

Ἀπολυτίκιον Ισαύρου καιτων συν αυτώ Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ισαύρου καιτων συν αυτώ Μαρτύρων

Fourth Tone

Ως χορός θεόπλοκος κατηρτισμένοι, Αθληταί εννάριθμοι, ανδραγαθείτε ευκλεώς, εν ομονοία κραυγάζοντες, σύ τών Μαρτύρων Χριστέ τό κραταίωμα.