Ἴσαυρος καί οἱ σύν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 17

Apolytikion of Martyr Isaurus & Companions

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Isaurus & Companions

Fourth Tone

Ως χορός θεόπλοκος κατηρτισμένοι, Αθληταί εννάριθμοι, ανδραγαθείτε ευκλεώς, εν ομονοία κραυγάζοντες, σύ τών Μαρτύρων Χριστέ τό κραταίωμα.