Τύχων ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 16

Ἀπολυτίκιον Τύχωνος Αμαθούντος και των εν Λέσβω 45 Μαρτύρων

First Tone

Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Τύχων, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Τύχωνος Αμαθούντος και των εν Λέσβω 45 Μαρτύρων

Third Tone

Εν ασκήσει Άγιε, θεοφιλεί διαπρέψας, Παρακλήτου δύναμιν, εξ ύψους καθυπεδέξω, ξόανα, καθαιρείν πλάνης λαούς δέ σώζειν, δαίμονας, αποδιώκειν νόσους ιάσθαι. Διά τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού φίλον, Τύχων μακάριε.