Τύχων ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 16

Apolytikion of Tychon the Wonderworker

First Tone

Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Τύχων, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Kontakion of Tychon the Wonderworker

Third Tone

Εν ασκήσει Άγιε, θεοφιλεί διαπρέψας, Παρακλήτου δύναμιν, εξ ύψους καθυπεδέξω, ξόανα, καθαιρείν πλάνης λαούς δέ σώζειν, δαίμονας, αποδιώκειν νόσους ιάσθαι. Διά τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού φίλον, Τύχων μακάριε.