Κυριακή Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος

English Ελληνικά Print

Kontakion of Sun. of the Samaritan Woman

Plagal of the Fourth Tone

Πίστει ἐλθοῦσαν ἐν τῷ φρέατι, ἡ Σαμαρεῖτις ἐθεάσατο, τὸ τῆς σοφίας ὔδωρ σε, ᾧ ποτισθεῖσα δαψιλῶς, βασιλείαν τὴν ἄνωθεν ἐκληρώσατο, αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος with an icon greeting ecard.