Μεθόδιος ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 14

Ἀπολυτίκιον Μεθοδίου Ομολογητού

Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Μεθόδιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθόδιος ὁ Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.