Ἐλισσαῖος Προφήτης

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 14

Ἀπολυτίκιον Ελισσαίου Προφήτου

Fourth Tone

Ὁ ένσαρκος άγγελος, τών Προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος τής παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίω τήν χάριν, νόσους αποδιώκει, καί λεπρούς καθαρίζει, διό καί τοίς τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἐλισσαῖος Προφήτης with an icon greeting ecard.