Τῃ Πέμπτῃ της Γ΄ Εβδομάδος

english ελληνικά
Print

Μαίου 23

Ἀπολυτίκιον Τῃ Πέμπτῃ της Γ΄ Εβδομάδος

Second Tone

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος. ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τῃ Πέμπτῃ της Γ΄ Εβδομάδος with an icon greeting ecard.

Online Chapel