ΙΕ΄ Λουκᾶ

English Ελληνικά Print

Ήχος της Εβδομάδας

Ηχος β'

Εωθινόν

Resurrectional Apolytikion

Seasonal Kontakion

Third Tone

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῶ ἀπροσίτω προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Blessed Feast Day

Share the feast of ΙΕ΄ Λουκᾶ with an icon greeting ecard.