Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 10

Ἀπολυτίκιον Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα

Second Tone

Τούς έν Χριστῷ, πνευματικούς όμαίμονας, καί έν όδοῖς τῆς εύσεβείας σύμφρονας, τόν θεόφρονα Άλέξανδρον, σύν Άντωνίνῃ μακαρίσωμεν·τούς ἄθλους γάρ έκείνων καί τά στίγματα, ώς μύρον εύωδίας προσεδέξατο, ό τούτους δοξάσας ώς ηύδόκησε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα with an icon greeting ecard.

Online Chapel