Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 10

Ἀπολυτίκιον Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.