Ἀνακομιδή Λειψάνου Θεοδώρου Στρατηλάτου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 8

Apolytikion of Relics of Theodore Stratelates

Fourth Tone

Στρατολογία ἀληθεῖ ἀθλοφόρε, τοῦ οὐρανίου στρατηγὸς Βασιλέως, περικαλὴς γεγένησαι Θεόδωρε, ὅπλοις γὰρ τῆς πίστεως, παρετάξω ἐμφρόνως, καὶ κατεξωλόθρευσας, τῶν δαιμόνων τὰ στίφη, καὶ νικηφόρος ὤφθης ἀθλητής, ὅθεν σὲ πίστει, ἀεὶ μακαρίζομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνακομιδή Λειψάνου Θεοδώρου Στρατηλάτου with an icon greeting ecard.