Θεόδοτος ὁ ἐν Αγκύρα

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 7

Apolytikion of Martyr Theodotus

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Theodotus

Second Tone

Τών ιερέων εν στάσει γενόμενος, τών Αθλοφόρων τούς τρόπους εζήλωσας, καί στέφος διπλούν κομισάμενος, σύν Ασωμάτοις χορεύεις Θεόδοτε, πρεσβεύων απαύστως, υπέρ τών ψυχών ημών.