Σίμων, κτήτωρ τῆς μονῆς Σιμωνόπετρας

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 28

Ἀπολυτίκιον Σίμων, κτήτωρ τῆς μονῆς Σιμωνόπετρας

Plagal of the First Tone

Τή ασκήσει εκλάμψας εν Άθω Όσιε, ως καθαρθείς τήν καρδίαν, τών αρετών τώ φωτί, εδοξάσθης θαυμαστώς Σίμων μακάριε, διό καί βλύζειν κρουνηδόν, μύρα εύοσμα ημίν, ηξίωσαι μετά τέλος. Αλλά μή παύση πρεσβεύων, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Σίμων, κτήτωρ τῆς μονῆς Σιμωνόπετρας

Plagal of the Fourth Tone

Ως τών Οσίων ανυμνούμέν σε ακρέμονα, καί Αποστλόλων οπαδόν καί ισοστάσιον, καί τού Άθω σεμνολόγημα καί φωστήρα, δός ούν Πάτερ καί ημίν τήν σήν αντίληψιν, υπέρ πάντων εξαιτούμενος τόν Κύριον, Τών βοώντων σοι, χαίροις Σίμων τρισόλβιε.