Ἱλαρίων ὁ Νέος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 6

Ἀπολυτίκιον Ιλαρίωνος Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ιλαρίων τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Ιλαρίωνος Οσίου

First Tone

Πυρὶ προσομιλῶν, οὐδαμῶς κατεφλέχθης, Ἱλάριε σοφέ, ἀθλητὰ γενναιόφρον, τὴν δρόσον γὰρ ἐκέκτησο, τοῦ Θεοῦ ἀναψύχουσαν, ὅθεν ἤνυσας, τοὺς ὑπὲρ φύσιν ἀγῶνας, ἀγαλλόμενος, μετὰ Ὁσίων θεόφρον, μεθ' ὧν ἡμῶν μνήσθητι.