Κύριλλος ὁ Φιλεώτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 2

Apolytikion of Cyril of Phileus

Fourth Tone

Ως ξένος καί πάροικος, τών επιγείων τερπνών, ζωήν τήν ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς, Πατήρ ημών Κύριλλε, όθεν τάς ουρανίους, ειληφώς αντιδόσεις, πρέσβευε θεοφόρε, τώ Σωτήρι τών όλων, δοθήναι τοίς σέ τιμώσι, χάριν καί έλεος.

Kontakion of Cyril of Phileus

Fourth Tone

Ακολουθήσας τώ Δεσπότη τών όλων, τών προσηκόντων απηρνήσω τήν σχέσιν, καί τόν σταυρόν σου Κύριλλε εβάστασας στερρώς, όθεν εχρημάτισας, τής Τριάδος δοχείον, καί Οσίων σήσκηνος, διά βίου ενθέου, μεθ'ών δυσώπει πάντοτε Χριστόν, υπέρ τών πίστει, τιμώντων σε Όσιε.