Μάρτυς Κικιλία, καί οἱ σύν αὐτῆ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μάρτυς Κικιλία, καί οἱ σύν αὐτῆ

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μάρτυς Κικιλία, καί οἱ σύν αὐτῆ

Fourth Tone

Τήν νυμφευθείσαν, τώ Χριστώ εκουσίως, καί στολισθείσαν, αρεταίς τήν καρδίαν, θεοπρεπώς υμνήσωμεν Πιστών η πληθύς, αύτη γάρ κατήσχυνεν, Αλμακίου τό θράσος, λάμψασα ως ήλιος, μέσον τών εκζητούντων, καί μετά ταύτα ώφθη τοίς εν γή, στήριγμα θείον, τήν πίστιν κρατύνασα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυς Κικιλία, καί οἱ σύν αὐτῆ with an icon greeting ecard.