Anthimos, Thallalaeos, Christopher, Euphemia & her children, the Martyrs

November 19