Ο Ἅγιος Μητροφάνης, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 4

Ἀπολυτίκιον Μητροφάνης Κωνσταντινουπόλεως

First Tone

Τὸ μέγα τῆς Τριάδος μυστήριον κηρύττων, τὴν ἐν Χριστῷ οἰκονομίαν διετράνωσας πάσιν, ὡς ποίμνης ποιμὴν τῆς λογικῆς, διώξας λύκους τοὺς νοητούς, καὶ τὰ θρέμματα τῆς τούτων φθοροποιοῦ λύμης σώσας βοῶντα, Δόξα τῶ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῶ σὲ ὑψώσαντι, δόξα τῶ βεβαιοῦντι διὰ σοῦ πίστιν τὴν ὀρθόδοξον.