Ἰωάννου Νεομάρτυρος ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ἰωάννου Νεομάρτυρος

Third Tone

Θείον γόνον σε, Μονεμβασία, ανεβλάστησε, καρποφορούντα, Ιωάννη τάς τήσ πίστεως χάριτας, τών γάρ πατρώων θεσμών αντεχόμενος. τούς εκ τής Άγαρ αθλήσας κατήσχυνας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον Ἰωάννου Νεομάρτυρος

Third Tone

Ωφθης Μακκαβαίων εκμιμητής, Ιωάννη μάκαρ, μαρτυρήσας υπέρ Χριστού, όθεν συναυλίζη, σύν τούτοις εν υψίστοις, ημίν διαπορθμεύων, χάριν σωτήριον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννου Νεομάρτυρος ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας with an icon greeting ecard.