Ἰωάννης, Νεομάρτυς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 21

Ἀπολυτίκιον Ἰωάννης, Νεομάρτυς

Third Tone

Θείον γόνον σε, Μονεμβασία, ανεβλάστησε, καρποφορούντα, Ιωάννη τάς τήσ πίστεως χάριτας, τών γάρ πατρώων θεσμών αντεχόμενος. τούς εκ τής Άγαρ αθλήσας κατήσχυνας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον Ἰωάννης, Νεομάρτυς

Third Tone

Ωφθης Μακκαβαίων εκμιμητής, Ιωάννη μάκαρ, μαρτυρήσας υπέρ Χριστού, όθεν συναυλίζη, σύν τούτοις εν υψίστοις, ημίν διαπορθμεύων, χάριν σωτήριον.