Λουκιλιανός καὶ Παῦλος Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 3

Apolytikion of Martyrs Lucillian and Paul

First Tone

Τοὺς μάρτυρας Χριστοῦ, ἱκετεύσωμεν πάντες, αὐτοὶ γὰρ τὴν ἡμῶν, σωτηρίαν αἰτοῦνται, καὶ πόθω προσέλθωμεν, πρὸς αὐτοὺς μετὰ πίστεως, οὗτοι βρύουσι τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν, οὗτοι φάλαγγας, ἀποσοβοῦσι δαιμόνων, ὡς φύλακες τῆς πίστεως.

Kontakion of Martyrs Lucillian and Paul

Second Tone

Μαρτύρων Χριστού, ισότιμος γεγένησαι, βασάνων σφοδρών, κατατολμήσας ένδοξε, κάι σύν Παύλη έκραζες, καί Παισί τοίς θείοις τώ Κτίστη σου, ιδού ως πρόβατα σφαγής, θυόμεθα Σώτερ, διά πόθον τόν σόν.