Νικηφόρος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 2

Ἀπολυτίκιον Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικηφόρε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Τὸν τῆς νίκης στέφανον, ὧ Νικηφόρε, οὐρανόθεν σήμερον, ὡς εἰληφῶς παρὰ Θεοῦ, σῶζε τοὺς πίστει τιμώντάς σε, ὡς Ἱεράρχην ὁμοῦ καὶ Διδάσκαλον.