Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 1

Apolytikion of Holy Protection of the Theotokos

First Tone

Τής Σκέπης σου Παρθένε ανυμνούμεν τάς χάριτας, ήν ως φωτοφόρον νεφέλην εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, καί σκέπεις τόν λαόν σου νοερώς, εκ πάσης τών εχθρών επιβουλής, σέ γάρ σκέπην καί προστάτιν καί βοηθόν, κεκτήμεθα βοωντές σοι. Δόξα τοίς μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα τή θεία σκέπη σου, δόξα τή πρός ήμας, προμηθεία Άχραντε.

Kontakion of Holy Protection of the Theotokos

Plagal of the Fourth Tone

Ώσπερ νεφέλη αγλαώς επισκιάζουσα, τής Εκκλησίας τά πληρώματα Πανάχραντε, εν τή πόλει πάλαι ώφθης τή βασιλίδι. Αλλ' ώς σκέπη τού λαού σου καί υπέρμαχος, περισκέπασον ημάς εκ πάσης θλίψεως, τούς κραυγάζοντας, χαίρε Σκέπη ολόφοτε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου with an icon greeting ecard.