Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Θεσσαλονίκης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 27

Ἀπολυτίκιον Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Θεσσαλονίκης

Plagal of the First Tone

Ακυλίναν τήν θείαν ανευφημήσωμεν, οία θεόφρονα κόρην καί Αθληφόρον Χριστού, τή αγάπη γάρ αυτού πίστει ηνδρίσατο, καί καθείλε τόν εχθρόν, δι' αγώνων ιερών, καί δόξης τυχούσα θείας Χριστώ τώ Λόγω πρεσβεύει, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Θεσσαλονίκης

Third Tone

Απαλώ εν σώματι, τόν πολυμήχανον όφιν, τή λαμπρά αθλήσει ςου, καταβαλούσα παρθένε, έδραμες, λαμπαδηφόρος τώ σώ νυμφίω, έστεψαι, τής αφθαρσίας τή ευπρεπεία, καί πρεσβεύεις Ακυλίνα, υπέρ τών πίστει ανευφημούντων σε.