Ἀρίσταρχος, Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 27

Ἀπολυτίκιον Ἀρίσταρχος, Ἀπόστολος

Third Tone

Απόστολε Άγιε Αριστάρχε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.