Σύναξις τής Υπεραγίας Θεοτόκου τών Μιασηνών

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Σύναξις τής Υπεραγίας Θεοτόκου τών Μιασηνών

Grave Tone

Χαίρε Κεχαριτωμένη, Θεοτόκε Παρθένε, λιμήν καίπροστασία τού γένους τών ανθρώπων, εκ σού γάρ εσαρκώθη ο Λυτρωτής τού κόσμου. Οθεν καί χαρίτων ηγλάϊσας τώ φέγγει, τήν σήν λαμπράν Εικόνα Μιασηνών τή Μάνδρα, ταύτην γάρ θαυμασίως, εξ υδάτων βυθού καί αύθις ημίν δεδώρησαι.