Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Προδρόμου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 25

Ἀπολυτίκιον Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Προδρόμου

Fourth Tone

Προφήτα καί Πρόδρομε, τής παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαί σε ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντές σε, στείρωσις γάρ τεκούσης, καί πατρός αφωνία, λέλυνται τή ενδόξω, καί σεπτή σου γεννήσει, καί σάρκωσις Υιού τού Θεού, κόσμω κηρύτεται.

Κοντάκιον Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Προδρόμου

Third Tone

Η πρίν στείρα σήμερον, Χριστού τόν Πρόδρομον τίκτει, καί αυτός τό πλήρωμα, πάσης τής προφητείας, όνπερ γάρ, προανεκήρυξαν οι Προφήται, τούτον δή, εν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού Λόγου, Προφήτης Κήρυξ ομού καί Πρόδρομος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Προδρόμου with an icon greeting ecard.