Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Προδρόμου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 25

Apolytikion of Apodosis of the Forerunner

Fourth Tone

Προφήτα καί Πρόδρομε, τής παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαί σε ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντές σε, στείρωσις γάρ τεκούσης, καί πατρός αφωνία, λέλυνται τή ενδόξω, καί σεπτή σου γεννήσει, καί σάρκωσις Υιού τού Θεού, κόσμω κηρύτεται.

Kontakion of Apodosis of the Forerunner

Third Tone

Η πρίν στείρα σήμερον, Χριστού τόν Πρόδρομον τίκτει, καί αυτός τό πλήρωμα, πάσης τής προφητείας, όνπερ γάρ, προανεκήρυξαν οι Προφήται, τούτον δή, εν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού Λόγου, Προφήτης Κήρυξ ομού καί Πρόδρομος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Προδρόμου with an icon greeting ecard.