Ἑρμείας Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Μαίου 31

Ἀπολυτίκιον Ερμείου Αποστόλου

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ερμείου Αποστόλου

Third Tone

Τού Χριστού τό όνομα, ομολογήσας ευτόνως, καί σφοδρών κολάσεων, υπενεγκών τάς οδύνας, τών παρανόμων τάς επινοίας, έδειξας, τής ευσεβείας πάσι τό κράτος, διά τούτό σε Ερμεία, ο Αθλοθέτης Λόγος εδόξασε.