Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 11

Ἀπολυτίκιον Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Third Tone

Έργοις έλαμψας, τής ευσεβείας, πάσαν ηύγασας, τήν Εκκλησίαν, τής ταπεινώσεως τρόποις υψούμενος, ασχητικώς δοξασθείς γάρ εν Άθωνι, Πατριαρχών καλλονή εχρημάτισας. Νήφων ένδοξε, θείων χαρίτων έμπλησον, τούς καί πόθω σε μεγαλύνοντας.

Κοντάκιον Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Plagal of the Fourth Tone

Τής Εκκλησίας λύχνος ώφθης παμφαέστατος, τή καθαρότητι σοφέ τής πολιτείας σου, τάς τού Πνεύματος ελλάμψεις καταπλουτήσας, αλλ'ώς σκεύος αρετών καί υποτύπωσις, καθοδήγησον ημάς πρός βίον κρείττονα, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Νήφων Πατήρ ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.

Online Chapel