Ἰωάννης και Συμεὼν ὁ διά Χριστόν Σαλόυ

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 21

Apolytikion of John & Simeon

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Kontakion of John & Simeon

First Tone

Τόν βίον ευσεβώς, εκτελέσαντες πίστει, δοχεία καθαρά, τής Τριάδος δειχθέντες, Συμεών Ιωάννη τε, θεοφόροι Πανεύφημοι, νύν αιτήσασθε, τόν ιλασμόν καί ειρήνην, ταίς ψυχαίς ημών, καταπεμφθήναι πλουσίως, Πατέρες πανόλβιοι.