Ἰωάννης και Συμεὼν ὁ διά Χριστόν Σαλόυ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ἰωάννης και Συμεὼν ὁ διά Χριστόν Σαλόυ

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Κοντάκιον Ἰωάννης και Συμεὼν ὁ διά Χριστόν Σαλόυ

First Tone

Τόν βίον ευσεβώς, εκτελέσαντες πίστει, δοχεία καθαρά, τής Τριάδος δειχθέντες, Συμεών Ιωάννη τε, θεοφόροι Πανεύφημοι, νύν αιτήσασθε, τόν ιλασμόν καί ειρήνην, ταίς ψυχαίς ημών, καταπεμφθήναι πλουσίως, Πατέρες πανόλβιοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννης και Συμεὼν ὁ διά Χριστόν Σαλόυ with an icon greeting ecard.