Ἱερομάρτυς Ἑλλάδιος

English Ελληνικά Print

Μαίου 27

Ἀπολυτίκιον None

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ελλάδιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον None

Plagal of the Fourth Tone

Ώσπερ ελαία ανεβλάστησας κατάκαρπος, αθλητικήν ιερουργέ νέμων χρηστότητα, τοίς τό έλεος τού Λόγου προσδεχομένοις. Αλλ' ως Μάρτυς καί φωστήρ λαμπρός τής πίστεως, καθοδήγησον ημάς πρός γνώσιν ένθεον, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Ελλάδιε.