Κάρπος καὶ Ἀλφαῖος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Μαίου 26

Ἀπολυτίκιον Κάρπου και Αλφαίου εκ των 70 Αποστόλων

Third Tone

Απόστολε Άγιε Κάρπε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.