Κάρπος καὶ Ἀλφαῖος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Μαίου 26

Apolytikion of Carpos and Alphaeus of the 70

Third Tone

Απόστολε Άγιε Κάρπε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.