Γεδεών ὁ Νέος

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 30

Ἀπολυτίκιον Γεδεών ὁ Νέος

Fourth Tone

Οσίων ισότιμος, καί Αθλητών κοινωνός, καί θείον αγλάϊσμα, τής Καρακάλλου Μονής, εδείχθης μακάριε, σύ γάρ στερρώς αθλήσας, τόν εχθρόν ετροπώσω, ένθεν Οσιομάρτυς, Γεδεών εδοξάσθης, πρεσβεύων υπέρ πάντων, ημών τών ευφημούντων σε.

Κοντάκιον Γεδεών ὁ Νέος

Third Tone

Εν ασκήσει πρότερον, ενδιαπρέψας θεόφρον, τή αθλήσει ύστερον, θεοπρεπώς εδοξάσθης, πόνοις γάρ, εγκαρτερήσας τοίς αφορήτοις, ήσχυνας, εχθρού είς τέλος τάς μεθοδείας, διά τούτό σε τιμώμεν, οσιομάρτυς Γεδεών ένδοξε.