Μιχαήλ ὁ Ὁμολογητής Συνάδων

English Ελληνικά Print

Μαίου 23

Ἀπολυτίκιον Μιχαήλ Συνάδων

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Μιχαήλ σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μιχαήλ Συνάδων

Fourth Tone

Ώσπερ μέγας ἥλιος, ἐξανατείλας, καταυγάζεις ἅπαντας, τῶν ἀρετῶν σου τῶ φωτί, καὶ τῶν θαυμάτων ταὶς λάμψεσι, θαυματοφόρε, Ἀγγέλων ὁμώνυμε.