Λουκία ή Παρθένος

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 13

Kontakion of Martyr Lucia

Third Tone

Τήν λαμπράν σου άθλησιν, ανευφημούντες εν πόθω, ὠς αγνήν παρθένον σε, καί αθληφόρον τιμώμεν, μόνον γάρ, Χριστού τό κάλλος επιτοθούσα, άπασαν, απεβδελύξω φθαρτών ιδέαν, διά τούτο καί τμηθείσα, αφθάρτου δόξης Λουκία έτυχες.