Apollo, Tychikos, Sosthenes, Cephas, Epaphroditos, Caesar, & Onesiphoros, Apostles of the 70

December 8