Μάρτυρος Βασιλίσκου

english ελληνικά
Print

Μαίου 22

Ἀπολυτίκιον Μάρτυρος Βασιλίσκου

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μάρτυρος Βασιλίσκου

Fourth Tone

Βασιλείας μέτοχος επουρανίου, Βασιλίσκε ένδοξε, γεγενημένος αληθώς, σώζε τούς πόθω βοώντάς σοι, χαίροις Μαρτύρων σεπτόν εγκαλλώπισμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρος Βασιλίσκου with an icon greeting ecard.

Online Chapel