Βασίλειος Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Βασιλείου Μάρτυρος

Fourth Tone

Βασιλείας μέτοχος επουρανίου, Βασιλίσκε ένδοξε, γεγενημένος αληθώς, σώζε τούς πόθω βοώντάς σοι, χαίροις Μαρτύρων σεπτόν εγκαλλώπισμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βασίλειος Μάρτυς with an icon greeting ecard.