Ἐγκαίνια ναοῦ Γεωργίου Λύδδῃ

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 3

Ἀπολυτίκιον Ἐγκαίνια ναοῦ Γεωργίου Λύδδῃ

Fourth Tone

Ως τών αιχμαλώτων ελευθερωτής, καί τών πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ἐγκαίνια ναοῦ Γεωργίου Λύδδῃ

Plagal of the Fourth Tone

Τή υπερμάχω καί ταχεία αντιλήψει σου, προσπεφευγότες οι πιστοί καθικετεύομεν, λυτρωθήναι παρά τού Χριστού Αθλοφόρε, τών σκανδάλων τού εχθρού τούς ανυμνούντάς σε, καί παντοίων εκ κινδύνων καί κακώσεων, ίνα κράζωμεν, Χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.